สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอต่อหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ
 
เรียน โรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ข้าราชการครูที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใกล้ครบกำหนดอายุ ๒ ปี ยื่นคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แบบ ๑ (ขอต่อครั้งที่ ๒ ตำแหน่งครูผู้ช่วย) (คส. ๐๙.๑๐) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมเอกสารหลักฐาน ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3
- คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู
 
เมื่อ : 01-09-2020 13:19:58