สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ/เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 02-09-2020 15:59:25