สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำรวจเกษียณ
 
เมื่อ : 14-09-2020 13:00:49