สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้่นพ้ิ้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้จัดส่งประกาศ สพฐ. เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อให้การสรรหาและเลือกกรรมการ กตปน. ในส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ จำนวน 1 คน จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อคัดเลือกกันเองให้ได้จำนวน 1 คน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.03/2702 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563
- กฎกระทรวง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา 2548
- ระเบียบวาระการประชุม และปฏิิทินการสรรหา
 
เมื่อ : 16-09-2020 14:48:11