สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
 
เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบว่ามีบุคลากรในสังกัดของท่านที่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนให้ครบ ๑ ปี หรือไม่ หากพบว่ามี ขอให้ผู้ปฏิบัติการสอนดังกล่าวบันทึกข้อมูลตนเองในแบบสำรวจข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือประชาสัมพันธ์
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 18-09-2020 10:53:23