สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากบริหารงานการเงิน
แจ้งการโอนงบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียน (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนเพิ่มเติม ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท)
 
อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04167.05/2712 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจ้างเหมาธุรการโรงเรียน จำนวน 1 ชุด 2. รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโอนเงินอุดหนุน(ค่าจ้างเหมาธุรการ)
- แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจ้างเหมาธุรการโรงเรียน
- รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
 
เมื่อ : 24-09-2020 16:29:32