สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งแนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการเพื่อนำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา โดยให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
 
เมื่อ : 25-09-2020 13:22:57