สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรี
 
ด้วย คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา (นายออน กาจกระโทก และคณะ) จะลงพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ เพื่อเยี่ยมเยียนติดตามการจัดการเรียนการสอนวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal) หลังจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้เปิดเรียนตามปกติร้อยละ ๑๐๐ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน ซึ่งเป็นโรงเรียนเป้าหมายในครั้งนี้ เข้าร่วมประชุมติดตามและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือราชการที่ส่งมาพร้อมข่าวประชาสัมพันธ์นี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
- กำหนดการ
- บัญชีรายชื่อร.ร.
 
เมื่อ : 02-10-2020 18:05:45