สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากบริหารงานการเงิน
แจ้งการโอนเงิน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก)
 
ให้เขียนใบเสร็จเล่มปีงบประมาณ 2563 ลงรับเงินจาก สพป.สุรินทร์ เขต 2 ส่งห้องการเงินฯ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายละเอียดการโอนเงิน
 
เมื่อ : 21-10-2020 14:36:05