สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1)
 
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการนี้ ขอโรงเรียนในสังกัดดำเนินการ เสนอขอรับงบประมาณ ส่งกลุ่มนโยบายและแผนภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 3ชุด หากพ้นกำหนดนี้ จะเสียสิทธิ์ในการขอตั้งงบประมาณดังกล่าว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- เอกสารแนบ 1
- เอกสารแนบ 2
- เอกสารแนบ 3
- เอกสารแนบ 4
 
เมื่อ : 03-11-2020 10:20:50