สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) เพิ่มเติม
 
กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ นั้น ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จึงให้โรงเรียนดำเนินการ **(เพิ่มเติม)** รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ (1)
 
เมื่อ : 03-11-2020 11:26:41