สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม)
 
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ตามที่ กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งโรงเรียนในสังกัด พิจารณาเสนอคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และส่งคำขอดังกล่าว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบคำขอจัดตั้ง งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้โรงเรียนเข้าไปบันทึกคำขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ได้เว็บไซต์ https://budget-school.jobobec.in.th โดยใช้รหัสโรงเรียน จำนวน 6 หลัก ( 650...... ) เข้าไปบันทึกคำขอดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยสถานศึกษาพิมพ์รายงานคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์รายการสิ่งก่อสร้าง/ซ่อมแซม ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 03-11-2020 15:54:18