สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์กฎหมาย
 
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ สพป.สุรินทร์ เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานการศึกษาในสังกัด และประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือจากเขต นำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 
เมื่อ : 24-11-2020 09:49:06