สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การประเมินการอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา จะดำเนินประเมินการอ่านออกเสียง คำพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๓ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม จึงแจ้งทางโรงเรียนดำเนินการประเมินการอ่านออกเสียงคำพื้นฐานที่กำหนดมาให้พร้อมหนังสือฉบับนี้ แล้วรายงานผลการอ่านของนักเรียนรายบุคคลตามแบบสรุปที่ไดรฟ์งานในช่องทางอีเมล์ areasurin2@gmail.com รหัส surin 222
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- คำชี้แจง
- คำพื้นฐานอนุบาล
- คำพื้นฐานป. 1 - ม. 3
 
เมื่อ : 14-12-2020 09:56:28