สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การรายงานผลผลการคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.๑-ม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบ eMES
 
แจ้งร.ร.ในสังกัดทุกโรงทำการคัดกรองการอ่านเขียนนักเรียนชั้นป.1-ม.3 ตามแบบคัดกรองที่สำนักวิชาการฯ แจ้งให้ร.ร.ดำเนินการคัดกรองนักเรียนในสังกัด(ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ที่ ศธ๐๔๑๖๗.๐๗/๓๖๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยกลุ่มนิเทศฯ) แล้วให้สรุปผลการคัดกรองเข้าสู่ระบบ eMES ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 -8 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ร.ร.สามารถดาวน์โหลดเอกสารสนับสนุนการรายงาน ได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ท้ายหนังสือราชการที่ส่งมาพร้อมข่าวประชาสัมพันธ์นี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน
 
เมื่อ : 18-12-2020 11:51:47