สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การติดตามผลการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษา กรณีเร่งด่วนหรือพบการแพร่ระบาด
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์มายังโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เฉพาะในกรณีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในโรงเรียนของท่าน ให้รายงานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ โดยด่วนที่สุด ตามแบบรายงานที่ Link หรือ QR CODE ท้ายหนังสือราชการที่แจ้งมาพร้อมข่าวประชาสัมพันธ์นี้ เพื่อจัดทำสรุปรายงานข้อมูลกรณีเร่งด่วน ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 18-12-2020 15:28:34