สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับครูและผู้ปกครอง
 
สพฐ. แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับครูและผู้ปกครอง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 1.หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ื ศธ 04167.03/66 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
- 2.แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)ระลอกใหม่ สำหรับครูและผู้ปกครอง
 
เมื่อ : 11-01-2021 11:23:16