สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
กรอกแบบติดตามการเรียนการสอน ป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าฯ ช่วงธันวาคม - มกราคม 2564
 
การกรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564) ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ covid.moe.go.th
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป. สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.03/72 ลว.11 มกราคม 2564
 
เมื่อ : 11-01-2021 16:32:48