สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และคำขอนั้นได้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จะได้รับใบอนุญาตรูปแบบ “ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียน
 
เมื่อ : 12-01-2021 10:14:47